World of Warcraft - po Polsku - Zasady ochrony danych osobowych

Polityka prywatności

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma BlizzNet z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka 6a/77 z adresem mailowym biuro(at)blizznet.pl, zwanym dalej Administratorem lub http://www.wowpopolsku.pl.

II. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Email: biuro(at)blizznet.pl

III. Pochodzenie danych

Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w serwisach internetowy http://www.wowpopolsku.pl. W tym w szczególności poprzez rejestrację konta użytkownika.

IV. Rodzaj przetwarzania danych osobowych

Do rejestracji konta niezbędne są dane email oraz imię lub nick. Brak zgody na przetwarzanie tych danych uniemożliwia rejestracje konta. Ponadto użytkownik może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe.
Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.

V. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy w szczególności:
a) Świadczenia usług drogą elektroniczną.
– Rejestracja konta użytkownika.
– Kontaktu pomiędzy stronami.
b) Monitorowanie aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, analizowanie oraz zarządzanie aktywnością.
c) Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich.
d) Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika – przez e-mail.
Ze względu na prawnie uzasadniony dane osobowe są przetwarzane również w celu:
a) Zapewnienia bezpieczeństwa usług.
b) Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu.
c) Mediacji i rozwiązywania sporów między użytkownikami.
d) Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.
e) Archiwizacji danych.

VI. Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez http://www.wowpopolsku.pl oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.
Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych http://www.wowpopolsku.pl odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).
Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne jakimi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy.

VII. Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

VIII. Przetwarzanie Automatyczne i profilowanie

Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób wpływać na sytuację użytkownika.

IX. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych

Każdy użytkownik ma prawo do:
a) Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
b) Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
c) Usunięcia danych.
d) Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:
– Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
– Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
– Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
– Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
e) Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
f) Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
g) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.