Raporty o błędach w addonie Book

Dodatek odpowiedzialny za spolszczenie książek
Awatar użytkownika
Kalinkus
WoWpoPolsku Team
WoWpoPolsku Team
Posty: 113
Frakcja: Przymierze
Rasa: Człowiek
Klasa: Paladyn
BattleTag: Kalinkus#2587
Kontakt:

Raporty o błędach w addonie Book

Post autor: Kalinkus » 13 mar 2018, 10:34

Date: 2018-03-13 10:20:45
ID: 16
Error occured in: Global
Count: 1
Message: WTF\Account\BLANK\SavedVariables\WoWpoPolsku_Books.lua line 1:
unexpected symbol
Debug:

Locals:

AddOns:
Swatter, v7.5.5724 (TasmanianThylacine)
AckisRecipeList, v7.3.0.1
AckisRecipeListQuickScan, v7.3.0.1
Arh, v1.6.4
AskMrRobot, v57
AucAdvanced, v7.5.5724 (TasmanianThylacine)
AucFilterBasic, v7.5.5724 (TasmanianThylacine)
AucFilterOutlier, v7.5.5724.5459(7.5/embedded)
AucMatchUndercut, v7.5.5724.5585(7.5/embedded)
AucStatHistogram, v7.5.5724 (TasmanianThylacine)
AucStatiLevel, v7.5.5724 (TasmanianThylacine)
AucStatPurchased, v7.5.5724 (TasmanianThylacine)
AucStatSales, v7.5.5724.5598(7.5/embedded)
AucStatSimple, v7.5.5724 (TasmanianThylacine)
AucStatStdDev, v7.5.5724 (TasmanianThylacine)
AucStatWOWEcon, v7.5.5724.5613(7.5/embedded)
AucUtilAHWindowControl, v7.5.5724.5575(7.5/embedded)
AucUtilAppraiser, v7.5.5724.5719(7.5/embedded)
AucUtilAskPrice, v7.5.5724.5599(7.5/embedded)
AucUtilAutoMagic, v7.5.5724.5686(7.5/embedded)
AucUtilCompactUI, v7.5.5724.5715(7.5/embedded)
AucUtilEasyBuyout, v7.5.5724.5576(7.5/embedded)
AucUtilFixAH, v7.5.5724 (TasmanianThylacine)
AucUtilItemSuggest, v7.5.5724.5651(7.5/embedded)
AucUtilPriceLevel, v7.5.5724.5633(7.5/embedded)
AucUtilScanButton, v7.5.5724.5631(7.5/embedded)
AucUtilScanFinish, v7.5.5724.5720(7.5/embedded)
AucUtilScanProgress, v7.5.5724.4979(7.5/embedded)
AucUtilScanStart, v7.5.5724.5347(7.5/embedded)
AucUtilSearchUI, v7.5.5724.5721(7.5/embedded)
AucUtilSimpleAuction, v7.5.5724.5705(7.5/embedded)
AucUtilVendMarkup, v7.5.5724.4828(7.5/embedded)
Babylonian, v5.1.DEV.332(/embedded)
BagBrother, v
ChatNorris, v
Configator, v5.1.DEV.431(/embedded)
DBMCore, v7.3.24
DBMDefaultSkin, v
DBMStatusBarTimers, v
DebugLib, v5.1.DEV.337(/embedded)
Enchantrix, v7.5.5724 (TasmanianThylacine)
EnchantrixBarker, v7.5.5724 (TasmanianThylacine)
ExplorerCoords, v1.6
Grail, v095
GrailQuestsenUS, v25901
HandyNotes, vv1.4.15
HandyNotesDraenorTreasures, v1.20a
HandyNotesTreasureHunter, v1
LibExtraTip, v5.12.DEV.430(/embedded)
MasterPlanA, vA
MogIt, v3.8.4
MyRareFinder, v1.3
Notes, v7.8
Overachiever, v0.99.10
Postal, vv3.5.8
Recount, vv7.3.5b
ServerHop, v7.3.0.1
SlideBar, v7.5.5724 (TasmanianThylacine)
Storyline, v2.0.8
Stubby, v7.5.5724 (TasmanianThylacine)
TipHelper, v5.12.DEV.405(/embedded)
VludsChatMods, v6.00.013
WorldQuestGroupFinder, v0.27
WorldQuestTracker, v
WoWpoPolskuBooks, v1.01
BlizRuntimeLib_enUS v7.3.5.70300 <none>
(ck=96c)
Gloria Victis

ODPOWIEDZ